European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

За проекта

По процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020, е сключен договор № BG05М2ОР001-1.002-0002-С 01 за проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

      

Ръководител на проекта - проф. д.ик.н. Стати Василев Статев

 

Начало на проекта: 30.03.2018;     Край на проекта: 11.2023.

 

Проектът се изпълнява от консорциум в състав:

 • УНСС – Водеща организация
 • ТУ Габрово - партньор
 • ИУ Варна - партньор
 • Русенски университет „Ангел Кънчев - партньор
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - партньор
 • Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН – партньор
 • „Ваптех“ ЕООД – асоцииран партньор
 • Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia – асоцииран партньор
 

Проектът има за цел да бъде изграден Научно-изследователски Център по компетентност по проблемите на Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни, който Център по компетентност ще има техническа инфраструктура разположена на територията на партньорите с основни изчислителни ресурси разположени на територията на УНСС, като от тези разпределени изчислителни ресурси ще бъде изградена единна Облачна инфраструктура с допълнителни хостинг функции. Всичките ресурси в тази Облачна инфраструктура ще могат да се достъпват от цялата страна, както и от чужбина, с цел провеждане на научни изследвания. Отделните фирми и публични организации, както и научни организации, които ще желаят да проведат изследвания за дигитализация на икономически бизнес процеси в среда на Големи данни, ще могат или да използват предлаганите Научноизследователски и Системни научно-приложни услуги на Центъра, или да се включат като потребители на създадената Облачна инфраструктура, да присъединят свои изчислителни ресурси като временни виртуални ресурси на Облачната инфраструктура, да предават свои данни за изследване (структурирани, полу-структурирани и неструктурирани данни, данни от Internet of Things устройства и пр.), както и да използват Облачната инфраструктура за съхранение на свои Големи данни за последващи изследвания. Центърът за компетентност ще предлага различни иновативни методи за събиране и обработка на Големи данни, както и ще предлага възможности за изследване и проектиране на нови такива. В Центъра по компетентност ще се развиват технологии за дигитализация на бизнес процеси в основни икономически области, използвайки не само структурирани данни, но и всички аспекти на Големите данни.

За провеждане на научните изследвания в Центъра по компетентност ще бъдат създадени 10 групи Научноизследователски услуги и Системни научно-приложни услуги:

 • Услуги създаващи стратегии за дигитализация на предприятия в определена икономическа област;
 • Услуги за дигитализация на бизнес процеси;
 • Услуги за избор на ИКТ продукти свързани за интегрирана обработка на Големи данни в дигитални бизнес процеси;
 • Услуги за предоставяне на ресурсите на Център за компетентност за провеждане на научните изследвания;
 • Проектиране на хардуерни системи, свързани със събиране и обработка на Големи данни;
 • Проектиране на методи, модели и алгоритми за обработка на Големи данни;
 • Създаване на Методи за Интегриране на Големи данни към дигитализирани бизнес процеси в отделни бизнес области;
 • Проектиране на компютърни компоненти за обработка на Големи данни
 • Обучения на млади научни работници, специализанти и експерти;
 • Разработване на нови учебни планове и програми за университети и програми за квалификация и преквалификация.