European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Дейности
  • Услуги създаващи стратегии за дигитализация на предприятия в определена икономическа област;
  • Услуги за дигитализация на бизнес процеси;
  • Услуги за избор на ИКТ продукти свързани за интегрирана обработка на Големи данни в дигитални бизнес процеси;
  • Услуги за предоставяне на ресурсите на Център за компетентност за провеждане на научните изследвания;
  • Проектиране на хардуерни системи, свързани със събиране и обработка на Големи данни;
  • Проектиране на методи, модели и алгоритми за обработка на Големи данни;
  • Създаване на Методи за Интегриране на Големи данни към дигитализирани бизнес процеси в отделни бизнес области;
  • Проектиране на компютърни компоненти за обработка на Големи данни
  • Обучения на млади научни работници, специализанти и експерти;
  • Разработване на нови учебни планове и програми за университети и програми за квалификация и преквалификация.