European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Проектът има за цел да бъде изграден Научноизследователски Център по компетентност по проблемите на Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни
информация за проекта

Проектът се изпълнява от консорциум в състав:

Контакти

E-mail: digbd@unwe.bg

Използвайте формата по-долу, за да се свържете с нас