European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

Обява за конкурс за изследователи

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в еквивалент на 1 щатна бройка на пълно работно време.

Изследователите ще участват в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. Документите (автобиография и диплома) се подават при проф. Камелия Стефанова, на имейл kstefanova@unwe.bg до 17.00 ч. на 08.11.2019 г.


Събитие

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

 

На 17 декември (понеделник) 2018 г. от 10:00 ч в Преподавателска читалня на Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство, София ще се състои официалното събитие за стартиране на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Общата стойност на проекта е 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788.53 лв. Европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН като срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Събитието се организира от Университета за национално и световно стопанство, бенефициент по проекта и ще бъде открито от Ръководителя на проекта проф. д. ик. н.  Стати Статев. Ръководният екип на проекта ще представи целите на проекта, очакваните резултати и бъдещата инфраструктура на Центъра за компетентност в областта на големите данни.

Очакваме Ви!


Прессъобщение

Началното представяне на проект за създаване на Център за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002, се проведе на 07.06.2018 г., от 13.00 часа в Малка конферентна зала на УНСС.

Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН.

Стойността на проекта е 13 333 868,86 лв. Срок за изпълнение: април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

На събитието присъстваха представители на научната общност в България, на бизнеса, на научноизследователски организации, на университетите, млади учени, докторанти, студенти, широка общественост, медии.