European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

Заключителна конференция по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“

Категории: Новини Новини

В УНСС се проведе заключителната конференция по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД), насочен към създаването на Център за компетентност за работа с големи данни за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров подчерта важността на изградената инфраструктура и отбеляза, че ще се търсят възможности за разпространение на постиженията сред други потенциални потребители и за мултиплициране на ефектите от реализацията на проекта.

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов представи Центъра за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“, създаден по проекта. 
Заключителна конференция по проект ДИГД

Категории: Новини

На 19 октомври 2023г. в Голяма конферентна зала, УНСС ще се проведе Заключителна конференция по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“. 

Целта на конференцията е да бъдат представени постигнатите резултати по проекта, както и възможностите за разпространение на постиженията сред други потенциални потребители и за мултиплициране на ефектите от реализацията на проекта. 

В конференцията са поканени да участват представители на бизнеса, които са пряко заинтересовани от дигитализацията на бизнес процесите; изследователи, работещи в областта на дигитализация на бизнес процеси в среда на големи данни; представители на университетите, които предлагат обучение и извършват научни изследвания в областта на дигитализация на бизнес процеси и работа с големи данни; млади учени, докторанти, студенти.Меморандум за партньорство в областта на обработката на Big Data, изкуствения интелект (ИИ) и киберсигурността

Категории: Новини

Институтът по роботика "Свети апостол и евангелист Матей" при Българската академия на науките (ИР-БАН) и Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) обявиха, че са подписали меморандум за партньорство в областта на обработката на големи информационни масиви (Big Data), изкуствения интелект (ИИ) и киберсигурността.

В сътрудничеството между двете организации ще се включат активно двата им прилежащи центъра за компетентност – КВАЗАР ("Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска") към ИР-БАН и ДИГД (разкрит по линия на проекта на висшето учебно заведение "Дигитализация на икономиката в среда на големи данни"). 


Среща с БСК

Категории: Новини

На срещата бе представена изградената научна инфраструктура от 4 броя Hadoop клъстери – основният съдържащ около 4,5 Petabytes дисково пространство и другите разпределени в университетите УНСС-София, в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Габровски Технически университет и Русенски университет „Ангел Кънчев“. Представената архитектура от 4 разпределени Hadoop клъстера може да работи в следните режими:

  • Всичките 4 клъстера изглеждат като един интегриран централизиран клъстер
  • Достъпът до всичките клъстери е един, но програмистът може да избере с кой отделен клъстер да работи, като постави данните в него и насочи обработките за него
  • Всеки отделен клъстер работи самостоятелно, обработва свои данни, които в един момент може да се разглеждат като общи данни за всички потребители на интегрирания клъстер.

Особен аспект на представените възможности на Системата за големи данни е работата с продукта Pentaho, която използва данни както от отделните Hadoop клъстери, така и от интегрирания Hadoop клъстер състоящ се от 4 клъстера.

Предоставена бе възможност на предприятия на БСК да използват създадената съвкупност от 4 броя Hadoop клъстери, които да се използват централизирано, както и да се използват разпределените Hadoop клъстери в градовете София, Пловдив, Габрово и Русе.


Участие в регионалната среща „От наука към иновации“, 15 юни 2023 г., Габрово

Категории: Новини

На 15 юни 2023 г. в библиотеката на Техническия университет – Габрово се проведе регионална среща „От наука към иновации“. Срещата е продължение на инициативата на Изпълнителна агенция „Програма за образование“ за стимулиране на контактите и изграждането на партньорства между Центровете за върхови постижения (ЦВП) и Центровете за компетентност (ЦК) от една страна и бизнеса и общините от друга, започнала през 2022 г.

ЦК „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ (ДИГД) бе представен от проф. Валентин Кисимов, зам. ръководител и главен координатор на проекта. Фокусът на предствянето бе създадената научна инфраструктура и възможностите за приложни изследвания и области за потенциално сътрудничество с бизнеса.


Центърът за компетентност в УНСС бе представен пред големи немски корпорации в България

Категории: Новини

На 8 юни 2023г. се проведе среща на Управляващия екип на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни“ на УНСС с членове на Германо-Българска индустриално-търговска камара (ГБИТК) с цел запознаване на бизнеса с изградената инфраструктура за обработка на големи данни в Центъра за компетентност и възможности за сътрудничество с бизнеса.


На срещата присъстваха представители на германските фирми в България Schwarz IT, Kaufland Bulgaria EOOD & Co. KD, Queisser Pharma Bulgaria.