European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Научни резултати

Научни публикации


Статии в списания

 1. Goncalves, R., Romero, D., Goncalves, D., Mendonça, P. (2020). Interoperability Enablers for Cyber-Physical Enterprise Systems. Enterprise Information Systems Journal, Volume 14, 2020 - Issue 8: Special Issue on: Interoperability Enablers for Cyber-Physical Enterprise Systems, pp.1061-1070. 
 2. Kisimov, V., Kabakchieva, D., Naydenov, A., Stefanova, K. (2020). Agile Elastic Desktop Corporate Architecture for Big Data. Cybernetics аnd Information Technologies Journal, Volume 20, No 3, Sofiа 2020, Print ISSN: 1311-9702; Online ISSN: 1314-4081, DOI: 10.2478/cait-2020-0025, pp.15-31.
 3. Stoyanova, M. (2020). Good Practices and Recommendations for Success in Construction Digitalization. TEM Journal, Volume 9, Issue 1, February 2020, ISSN 2217‐8309, DOI: 10.18421/TEM91‐07, pp.42‐47.
 4. Silvia Gaftandzhieva, S., Doneva, R., Petrov, S., Totkov, G. (2018). Mobile Learning Analytics Application: Using Students’Big Data to Improve Student Success. International Journal on Information Technologies & Security, No 3 (vol. 10), 2018, pp.53-64

Монографии

 1. Петров, П., Сълова, С., Радев, М., Александрова, Я., Стоянова, М., Милева, Л., Янков, П. (2020). Дигитализация на бизнес процеси в Строителството и логистиката, Монографична библиотека „Знание и бизнес“, книга 8, 2020, Издателство „Знание и бизнес“, Варна, ISBN 978-619-210-049-0.
 2. Атанасова, Т., Парушева, С., Александрова, Я., Стоянова, М., Радев, М. (2020). Стратегии за дигитализация ДИГД-2020. Юни 2020, Издател: Издателство „Наука и икономика “, Икономически университет – Варна, ISBN: 978-954-21-1033-0. (https://www.researchgate.net/publication/344358465_Strategii_za_digitalizacia_DIGD-2020)

Доклади на научни конференции

 1. Stoyanova, M., Vasilev, J,Cristescu,M. (2021). Big Data in Property Management. AIP ConferenceProceedings 2333, 070001 (2021); Published Online: 08 March 2021.
 2. Сълова, С. (2020). Предизвикателства пред управлението на данните в условията на дигиталната трансформация на бизнеса. Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна на тема „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“, 11 май 2020 г., Варна, стр. 599-609.
 3. Милева, Л. (2020). Процесът на работа с големи данни в условията на дигитализация (Произход, особености и възможности). Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-годишнината от основаването на Икономически университет – Варна на тема „Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха“, 11 май 2020 г., Варна, стр. 639-649.
 4. Boyanov L. (2019). Approaches for Enhancing Digitalization And Digital Transformation In Supply Chain Management. Proceedings of the International Conference „Information and Communication Technologies in Business and Education”, 18 October 2019, Varna, Bulgaria, ISBN 978-954-21-1004-0, pp.91-102.
 5. Yavor Christov (2019). Corporate Big Data and Hybrid Integration Platforms. Proceedings of the International Conference Information and Communication Technologies in Business and Education”, 18 October 2019, Varna, Bulgaria, ISBN 978-954-21-1004-0, pp.306-313.
 6. Йорданова, С. (2019). Концептуална архитектура на Центъра за дигитализация на икономиката в среда на големи данни. Сборник с доклади от Научна конференция на Технически колеж – Ловеч (TechCo – Lovech 2019), 10 май 2019г., ISSN 2535-079X, стр.187-192.
 7. Георги Тотков, Г., Гафтанджиева, С., Пашев, Г., Атанасов, С. (2018). Концептуално и компютърно моделиране на процеси с акумулиране и синтезиране на данни във висшето образование. VII-та Национална конференция по електронно обучение във висшите училища, 20-23.09.2018г.


Патенти и полезни модели


Заявка за патент 1: Система и метод за между и вътрешно корпоративно бизнес взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни

Изобретението е в областта на информационните технологии и е насочено към създаването на система и метод за между корпоративно и вътрешно корпоративно взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни. Тази система и метод може да се използва както между корпорации – партньори в своя бизнес, така и между географско разделени части (отдели/поделения) на една корпорация или на холдингова организация с няколко съставни корпорации. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части се извършва посредством социални технологии с интегрирано използване на големи данни или процедури на взаимодействие, породени от опериране на големи данни. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части е единствено с цел бизнес опериране и взаимно бизнес функциониране, т.е. за подпомагане изпълнението на бизнес задачите на съответните корпорации.

Заявка за полезен модел 1: Система за между корпоративно и вътрешно корпоративно бизнес взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни

Полезният модел е в областта на информационните технологии и е насочен към създаване на система за между корпоративно и вътрешно корпоративно взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни. Тази система може да се използва както между корпорации – партньори в своя бизнес, така и между географско разделени части (отдели/поделения) на една корпорация или на холдингова организация с няколко съставни корпорации. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части се извършва посредством социални технологии с интегрирано използване на големи данни или процедури на взаимодействие, породени от опериране на големи данни. Все повече корпорации се налага да използват в своята работа системи за големи данни, чрез които са съхраняват и обработват основно неструктурирани или полу-структурирани данни. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части е единствено с цел бизнес опериране и взаимно бизнес функциониране, т.е. за подпомагане изпълнението на бизнес задачите на съответните корпорации.