European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Дейности

Основни дейности по проекта

 • Изграждане на научноизследователска инфраструктура
 • Научноизследователска дейност
 • Популяризиране на резултатите

Изграждане на научноизследователска инфраструктура

Предлаганият Център за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ЦК-ДИГД) ще бъде ИКТ комплексна инфраструктура. Основата на предлаганата инфраструктура на ЦК-ДИГД се състои от интегрирано преливане между цифровизирани Бизнес процеси и обработка на Големи данни – процес, изграден върху ИКТ ресурси на самия Център, който ще предлага научноизследователски и системни научно-приложни услуги.

Научноизследователска дейност

Разработване на научноизследователски услуги

 • Услуги, създаващи стратегии за дигитализация на предприятия в определена икономическа област
 • Услуги за дигитализация на бизнес процеси
 • Услуги за избор на ИКТ продукти, свързани за интегрирана обработка на Големи данни в дигитални бизнес процеси
 • Услуги за предоставяне на ресурсите на Център за компетентност за провеждане на научни изследвания

Разработване на системни научно-приложни услуги

 • Проектиране на хардуерни системи, свързани със събиране и обработка на Големи данни
 • Проектиране на методи, модели и алгоритми за обработка на Големи данни
 • Създаване на методи за интегриране на големи данни към дигитализирани бизнес процеси в отделни бизнес области;
 • Проектиране на компютърни компоненти за обработка на Големи данни

Обучение и развитие

 • Обучения на млади научни работници, специализанти и експерти;
 • Разработване на нови учебни планове и програми за университети и програми за квалификация и преквалификация.

Популяризиране на резултатите

 • Организиране на научни семинари и заключителна конференция
 • Разработване на научни публикации
 • Участия в научни конференции и други събития
 • Срещи с представители на бизнеса


Очаквани резултати

 • Изграждане на облачна и хостинг инфраструктура с достъп от страната и чужбина
 • Провеждане на изследвания за дигитализация на икономически бизнес процеси в среда на Големи данни
 • Предлагане на научноизследователски и системни научно-приложни услуги
 • Възможност за външни потребители на Облачна инфраструктура да присъединяват свои изчислителни ресурси като временни виртуални ресурси на Облачната инфраструктура, за да предават свои данни за изследване (структурирани, полу-структурирани и неструктурирани данни, данни от Internet of Things устройства и др.)
 • Използване на Облачната инфраструктура за съхранение на свои Големи данни от външни потребители
 • Разработване на иновативни методи за събиране и обработка на Големи данни
 • Развитие на технологии за дигитализация на бизнес процеси в основни икономически области

Възможности за изследване и предлагане на 3 вида корпоративни компютърни решения за дигитализация ще предоставя научната инфраструктура на Центъра за компетентност-ДИГД 

 • Решения за развитие – на база на съществуващи във фирма/организация компютърни системи, работещи основно със структурирани данни, се предлага подобрение с оглед включване на нови допълнителни функции за дигитализация на икономическата дейност;
 • Решения за диференциране – проектиране на нови ИКТ компоненти и системи за дигитализация, включващи обработка и на неструктурирани данни (превръщащи фирмата/ организацията в такава с подобрен тип функциониране); 
 • Решения за иновативност – проектиране на тотално нови ИКТ решения за дигитализация, базирани изцяло на големи данни (създавайки нов тип иновативна фирма/организация за дигитализация).

Потребители на резултатите от проекта

 • Бизнес организации, свързани с производство (дискретно и недискретно), логистика и транспорт, маркетинг, управление на поръчките, управление веригите на доставки, управление на недвижимите имоти, икономика на строителството, финансови и счетоводни услуги и др., които се нуждаят от оптимизиране, преструктуриране или въвеждане на нови цифрови процеси в дигитален вид;
 • Фирми, изграждащи IoT системи, които се нуждаят от съхранение и обработка на техните данни;
 • Стартиращи компании (start-ups), свързани с интелигентни къщи, интелигентни офиси, интелигентни градски среди, които също са потенциал за конкретни практически приложения;
 • Изследователски организации, които се нуждаят от съхранение и обработка на техните данни, както и от използването на най-нови технологии за анализ на Големи данни;
 • Университети, които предоставят обучение и извършват научни изследвания в областта на дигитализация на бизнес процеси и работа с големи данни.

Предимства за организациите, които ще използват инфраструктурата на Центъра за компетентност-ДИГД 

 • Достъп до необходимите мощни хардуерни и софтуерни ресурси за работа с големи данни, без да се влагат огромни средства от самата фирма/организация;
 • Използване на най-съвременните научни и технологически световни достижения, международни и индустриални стандарти;
 • Възможност за осъществяване на дигитализация на бизнеса с подкрепата на компетентни и опитни специалисти, и на базата на най-добри бизнес практики.