European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

За проекта

Проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

№ BG05М2ОР001-1.002-0002

финансиран по процедурата BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020


Срок на изпълнение на проекта

Начало на проекта: 30.03.2018     Край на проекта: 30.11.2023  

Ръководител на проекта
проф. д-р Димитър Димитров, Ректор на УНСС

Партньори по проекта
Водеща организация и координатор на проекта е Университетът за национално и световно стопанство (УНСС), а партньори са Технически университет - Габрово, Икономически университет – Варна, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и Институт по Информационни и комуникационни технологии – БАН.

Асоциирани партньори по проекта са „Ваптех“ ЕООД и Universidade Nova de Lisboa / Faculdade de Ciencieas e Tecnologia.

Цел на проекта
Проектът има за цел да бъде изграден Научноизследователски Център за компетентност по проблемите на Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни. Центърът по компетентност ще има техническа инфраструктура, разположена на територията на партньорите по проекта. Основните изчислителни ресурси ще бъдат разположени на територията на УНСС, като от разпределените изчислителни ресурси ще бъде изградена единна Облачна инфраструктура с допълнителни хостинг функции. Всички ресурси в Облачната инфраструктура ще могат да бъдат достъпвани от цялата страна, както и от чужбина, с цел провеждане на научни изследвания.

Ползи за бизнеса
Центърът за компетентност и изгражданата инфраструктура ще представляват научен комплекс, базиран на върхови постижения в областта на ИКТ, за работа с големи данни за целите на дигитализацията на икономиката в България и провеждане на научни изследвания.

Живеем в ера на „Дигитализация на икономиката“, което означава, че комплексната и динамична бизнес среда изисква всяка организация да осъществява дигитална трансформация, за да оцелее и просперира при изключително силната конкуренция. Ако наречем „бизнес“ дейността на една фирма/организация, то дигитализирането на бизнеса е процес, при който технологиите намалят цената на опериране на активностите на фирмата/организацията чрез компютърна колаборативна обработка на бизнес процесите, съхраняването, поделянето и анализирането на данни, променяйки поведението на клиенти и доставчици и организирането на цялата индустриална свързаност на този тип бизнес.

Дигитализирането на отделните бизнеси и процеси води до дигитализация на икономиката, в която бизнес стойност се генерира чрез дигитално организирани връзки между хора, машини и фирми/организации, създавайки нови свързани бизнес модели, продукти и услуги. Дигитализацията на икономиката включва също и вграждане на сензори в машините за по-ефективно управление, създаване на процеси, базирани на услуги и колаборативно проектиране за увеличено качеството в кратки срокове. Дигитализацията на икономиката представлява също и пренастройване на бизнесите към интересите на клиентите (чрез мобилни приложения и устройства), цифрово управление на производството (чрез интелигентни свързани машини и сензори, цифрово съдържание и услуги), прилагайки компютъризирани платформи. Дигитализацията на икономиката не работи на принципа на усъвършенстването, а на принципа на създаване на нови основи. Дигитализацията на икономиката на една фирма/организация обхваща: базовата ИКТ инфраструктура на фирмата/организацията (хардуер, софтуер, телекомуникации, мрежи и др.) с аспект върху интелигентната мрежова инфраструктура; динамично ИКТ управляеми бизнес процеси с вградена интелигентност във всички компоненти на фирмата/организацията; електронен бизнес (е-бизнес) с цифрово изпълнение и управление на всички бизнес процеси вътре във фирмата/организацията; В2В включващо и електронна търговия (е-commerce) с интегриране на компютърните процеси на фирмата/организацията с тези на клиента; В2С с интегриране на компютърните процеси на фирмата/организацията с мобилни приложения на индивидуалните клиенти; социални мрежи за комуникации между служителите на фирмата/организацията.

Отделните фирми и публични организации, както и научни организации, които ще желаят да проведат изследвания за дигитализация на икономически бизнес процеси в среда на Големи данни, ще могат или да използват предлаганите Научноизследователски и Системни научно-приложни услуги на Центъра, или да се включат като потребители на създадената Облачна инфраструктура, да присъединят свои изчислителни ресурси като временни виртуални ресурси на Облачната инфраструктура, да предават свои данни за изследване (структурирани, полу-структурирани и неструктурирани данни, данни от Internet of Things устройства и пр.), както и да използват Облачната инфраструктура за съхранение на свои Големи данни за последващи изследвания. 

Центърът за компетентност ще предлага различни иновативни методи за събиране и обработка на Големи данни, както и ще предлага възможности за изследване и проектиране на нови такива. В Центъра за компетентност ще се развиват технологии за дигитализация на бизнес процеси в основни икономически области, използвайки не само структурирани данни, но и всички аспекти на Големите данни.

За провеждане на научните изследвания в Центъра по компетентност ще бъдат създадени Научноизследователски услуги и Системни научно-приложни услуги