European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

Заявки за патент и полезен модел в рамките на проект ДИГД

Категории: Новини

В рамките на проект ДИГД са разработени и подадени заявки за патент и полезен модел  за  Система и метод за между и вътрешно корпоративно бизнес взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни

Изобретението е в областта на информационните технологии и е насочено към създаването на система и метод за между корпоративно и вътрешно корпоративно взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни. Тази система и метод може да се използва както между корпорации – партньори в своя бизнес, така и между географско разделени части (отдели/поделения) на една корпорация или на холдингова организация с няколко съставни корпорации. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части се извършва посредством социални технологии с интегрирано използване на големи данни или процедури на взаимодействие, породени от опериране на големи данни. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части е единствено с цел бизнес опериране и взаимно бизнес функциониране, т.е. за подпомагане изпълнението на бизнес задачите на съответните корпорации.


Пловдивският университет, партньор по проект ДИГД, организира научни семинари

Категории: Новини

Пловдивският университет - партньор по проект ДИГД, организира научни семинари, свързани по тематиката на проекта.Изследователи от проект ДИГД участваха в международна конференция, Варна 2020

Категории: Новини

Изследователи от проект ДИГД представиха резултати от научноизследователската си работа на международна научна конференция, "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"11 - 12 май 2020 г.


Проведена работна среща по проекта

Категории: Новини

Среща по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ между УНСС, Съвместния изследователски център към Европейската комисия и ИА ОП НОИР


На 14 февруари в Малката конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство се проведе работна среща  във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. В нея участваха експерти от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC), от Представителството на Европейската комисия в България, от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, от УО на ОП НОИР, както и представители на бенефициента по проекта – УНСС.

Съобщение на интернет страницата на УНСС.


Прессъобщение - организиране на работна среща по проект ДИГД

Категории: Новини

На 14 февруари от 08:45 ч. в Малката конферентна зала ще се състои работна среща във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. На срещата ще присъстват  експерти от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC), експерти от Представителството на Европейската комисия в България, експерт от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, експерти от УО на ОП НОИР и представители на бенефициентите по проекта – УНСС.

Срещата ще бъде открита от ректора на УНСС проф. д-р  Димитър Димитров.

Прессъобщение на интернет страницата на УНСС.


Обява за конкурс за изследователи

Категории: Новини

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в еквивалент на 2 щатни бройки на пълно работно време.

Изследователите ще участват в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. Документите (автобиография и диплома) се подават при проф. Камелия Стефанова, на имейл kstefanova@unwe.bg до 17.00 ч. на 20.03.2020 г.УНСС представи научни продукти по проект ДИГД в БТПП

Категории: Новини

УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” на кръгла маса в БТПП на 18 ноември 2019. 

Презентация от проф. д.ик.н. Валентин Кисимов на тема: „Представяне на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В нея той поясни какви са целите и задачите на този Център, създаден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Презентация на проф. д-р Камелия Стефанова за научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”

Повече информация за събитието ще намерите тук.


Обява за конкурс за изследователи

Категории: Новини

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в еквивалент на 1 щатна бройка на пълно работно време.

Изследователите ще участват в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. Документите (автобиография и диплома) се подават при проф. Камелия Стефанова, на имейл kstefanova@unwe.bg до 17.00 ч. на 08.11.2019 г.


Изследователи от проект ДИГД участваха в международна конференция, Варна 2019

Категории:

Изследователи от проект ДИГД представиха резултати от научните си изследания на международна научна конференция International Conference "Information and Communication Technologies in Business and Education”, Varna, Bulgaria, 18 October 2019Официално събитие за завършване на модернизацията на научна инфраструктура по проект ДИГД

Категории:

На 2 юли 2019г. в университетската библиотека се проведе официално събитие по финализиране на модернизацията на научната инфраструктура към Центъра за компетентност по проект BG05M20P001-1.002-0002-C01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД).

Общата стойност на проекта е 13 333 868.86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори са УНСС - базова организация и бенефициент по проекта, четири университета и един институт на БАН, а целта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Прессъобщение на интернет страницата на УНСС

Снимки от събитието