European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

Заявки за патент и полезен модел в рамките на проект ДИГД

Категории: Новини

В рамките на проект ДИГД са разработени и подадени заявки за патент и полезен модел  за  Система и метод за между и вътрешно корпоративно бизнес взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни

Изобретението е в областта на информационните технологии и е насочено към създаването на система и метод за между корпоративно и вътрешно корпоративно взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни. Тази система и метод може да се използва както между корпорации – партньори в своя бизнес, така и между географско разделени части (отдели/поделения) на една корпорация или на холдингова организация с няколко съставни корпорации. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части се извършва посредством социални технологии с интегрирано използване на големи данни или процедури на взаимодействие, породени от опериране на големи данни. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части е единствено с цел бизнес опериране и взаимно бизнес функциониране, т.е. за подпомагане изпълнението на бизнес задачите на съответните корпорации.


Лаборатория по проект ДИГД в Технологичен парк на Технически университет-Габрово

Категории: Новини

В рамките на Технологичния парк влиза и лаборатория по проект „Дигитализация на икономиката в среда на големите данни“. Партньори на проекта са: Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Икономически университет - Варна, Технически университет - Габрово, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН.

В лабораторията се разглеждат проблемите на дигитализация на икономиката в среда на Големи данни.

Повече информация за събитието ще намерите тук.

Публикация във вестник ИЗВЕСТНИК брой 6 (80) декември 2020г.


Пловдивският университет, партньор по проект ДИГД, организира научни семинари

Категории: Новини

Пловдивският университет - партньор по проект ДИГД, организира научни семинари, свързани по тематиката на проекта.Изследователи от проект ДИГД участваха в международна конференция, Варна 2020

Категории: Новини

Изследователи от проект ДИГД представиха резултати от научноизследователската си работа на международна научна конференция, "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"11 - 12 май 2020 г.


Проведена работна среща по проекта

Категории: Новини

Среща по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ между УНСС, Съвместния изследователски център към Европейската комисия и ИА ОП НОИР


На 14 февруари в Малката конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство се проведе работна среща  във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. В нея участваха експерти от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC), от Представителството на Европейската комисия в България, от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, от УО на ОП НОИР, както и представители на бенефициента по проекта – УНСС.

Съобщение на интернет страницата на УНСС.


Прессъобщение - организиране на работна среща по проект ДИГД

Категории: Новини

На 14 февруари от 08:45 ч. в Малката конферентна зала ще се състои работна среща във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. На срещата ще присъстват  експерти от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC), експерти от Представителството на Европейската комисия в България, експерт от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, експерти от УО на ОП НОИР и представители на бенефициентите по проекта – УНСС.

Срещата ще бъде открита от ректора на УНСС проф. д-р  Димитър Димитров.

Прессъобщение на интернет страницата на УНСС.


Обява за конкурс за изследователи

Категории: Новини

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в еквивалент на 2 щатни бройки на пълно работно време.

Изследователите ще участват в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. Документите (автобиография и диплома) се подават при проф. Камелия Стефанова, на имейл kstefanova@unwe.bg до 17.00 ч. на 20.03.2020 г.УНСС представи научни продукти по проект ДИГД в БТПП

Категории: Новини

УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” на кръгла маса в БТПП на 18 ноември 2019. 

Презентация от проф. д.ик.н. Валентин Кисимов на тема: „Представяне на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В нея той поясни какви са целите и задачите на този Център, създаден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Презентация на проф. д-р Камелия Стефанова за научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”

Повече информация за събитието ще намерите тук.


Обява за конкурс за изследователи

Категории: Новини

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в еквивалент на 1 щатна бройка на пълно работно време.

Изследователите ще участват в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. Документите (автобиография и диплома) се подават при проф. Камелия Стефанова, на имейл kstefanova@unwe.bg до 17.00 ч. на 08.11.2019 г.


Изследователи от проект ДИГД участваха в международна конференция, Варна 2019

Категории:

Изследователи от проект ДИГД представиха резултати от научните си изследания на международна научна конференция International Conference "Information and Communication Technologies in Business and Education”, Varna, Bulgaria, 18 October 2019