European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

Обява за конкурс за изследователи

Категории: Новини

За целите на проект „Дигитализация на икономиката в среда на големи данни" УНСС обявява конкурс за избор на изследователи в еквивалент на 1 щатна бройка на пълно работно време.

Изследователите ще участват в научни изследвания и в изграждането на приложни решения по проектиране, разработване, развитие и прилагане на научно-изследователски и системни научно-приложни услуги. Кандидатите трябва да имат магистърско образование по: природни науки, математика и информатика; по технически науки; или по социални, стопански и правни науки. Документите (автобиография и диплома) се подават при проф. Камелия Стефанова, на имейл kstefanova@unwe.bg до 17.00 ч. на 08.11.2019 г.


Изследователи от проект ДИГД участваха в международна конференция, Варна 2019

Категории:

Изследователи от проект ДИГД представиха резултати от научните си изследания на международна научна конференция International Conference "Information and Communication Technologies in Business and Education”, Varna, Bulgaria, 18 October 2019Официално събитие за завършване на модернизацията на научна инфраструктура по проект ДИГД

Категории:

На 2 юли 2019г. в университетската библиотека се проведе официално събитие по финализиране на модернизацията на научната инфраструктура към Центъра за компетентност по проект BG05M20P001-1.002-0002-C01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД).

Общата стойност на проекта е 13 333 868.86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори са УНСС - базова организация и бенефициент по проекта, четири университета и един институт на БАН, а целта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Прессъобщение на интернет страницата на УНСС

Снимки от събитието


Прессъобщение - организиране на официално събитие за приключване на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект ДИГД

Категории:

На 2 юли 2019г. от 10ч. в университетската библиотека ще се проведе официално събитие по финализиране на модернизацията на научната инфраструктура към Центъра за компетентност по проект BG05M20P001-1.002-0002-C01 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД).

Общата стойност на проекта е 13 333 868.86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори са УНСС - базова организация и бенефициент по проекта, четири университета и един институт на БАН, а целта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.Представяне на проекта на Международна научна конференция

Категории:

Проф. Кисимов представи проект ДИГД на Международна научна конференция „Новите информационни технологии и Големите данни: възможности и перспективи при анализите и управленските решения в бизнеса, икономиката и социалната сфера“, 6-7 юни 2019, УНСС


Проект ДИГД в медиите

Категории:

Публикации в:


Проект ДИГД в списание Българска наука

Категории:

Прочетете публикацията за проекта ДИГД "УНСС е водеща организация по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“" в списание Българска наука.


Официално събитие за стартиране на модернизацията на научна инфраструктура по проект ДИГД

Категории:

На 17 декември 2018 г. от 10:00 ч пред преподавателската читалня на университетската библиотека се проведе официалното събитие за стартиране на модернизацията на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Oбщата стойност на проекта е 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788.53 лв. са европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН. Срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с Големи данни, обвързан с национален и международен научноизследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Събитието, организирано от УНСС - базова организация и бенефициент по проекта,  беше открито от ръководителя на проекта проф. д.ик.н.  Стати Статев. Ръководният екип представи целите на проекта, очакваните резултати и бъдещата инфраструктура на Центъра за компетентност в областта на големите данни.

Центърът, където ще се обработват Големите данни, ще разполага с множество сървъри. Амбицията ни е да обединим социално-икономическата информация в страната. Със събирането на данни са ангажирани още БАН, ИУ-Варна, РУ, ТУ-Габрово. Целта ни е да съберем различните съпоставими статистики, защото освен Националният статистически институт и други структури генерират данни – митниците, в Министерството на финансите има бюджетна статистика, БНБ и пр. Данните трябва да обхванат цялата макрорамка, каза проф. Статев. Според него често статистиките се разминават драстично и това е причината за много сериозен изследователски проблем. Данните от центъра ще могат да се ползват в България, а по-далечната цел е и в балканските страни. 

Снимки от събитието


Интервю в списание Българска наука

Категории:

Интервю с проф. Валентин Кисимов от ръководния екип на проект ДИГД в онлайн списание Българска наука


Прессъобщение - организиране на официално събитие за стартиране на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект ДИГД

Категории:

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 01

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

 

На 17 декември (понеделник) 2018 г. от 10:00 ч в Преподавателска читалня на Библиотеката на Университета за национално и световно стопанство, София ще се състои официалното събитие за стартиране на модернизация на съществуваща научна инфраструктура по проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 02 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“.

Общата стойност на проекта е 13 333 868,86 лв., от които 11 333 788.53 лв. Европейско и 2 000 080.33 лв. национално съфинансиране. Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН като срокът за изпълнение е април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

Събитието се организира от Университета за национално и световно стопанство, бенефициент по проекта и ще бъде открито от Ръководителя на проекта проф. д. ик. н.  Стати Статев. Ръководният екип на проекта ще представи целите на проекта, очакваните резултати и бъдещата инфраструктура на Центъра за компетентност в областта на големите данни.

Очакваме Ви!