European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Новини

Проект ДИГД вече във Facebook

Категории:

Може да ни следвате във Facebook!


Прессъобщение - проведено публично събитие за начално представяне на проекта

Категории:

Началното представяне на проект за създаване на Център за компетентност по „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ (ДИГД), № BG05M2OP001-1.002-0002, се проведе на 07.06.2018 г., от 13.00 часа в Малка конферентна зала на УНСС.

Партньори по проекта са пет университета и един институт на БАН.

Стойността на проекта е 13 333 868,86 лв. Срок за изпълнение: април 2018 г. – ноември 2023 г.

Целта на проекта е изграждане на научен комплекс на базата на върхови постижения в областта на ИКТ за работа с големи данни, обвързан с национален и международен научно-изследователски потенциал за целите на дигитализацията на икономиката в България.

На събитието присъстваха представители на научната общност в България, на бизнеса, на научноизследователски организации, на университетите, млади учени, докторанти, студенти, широка общественост, медии.

Пресъобщение на интернет страницата на УНСС

Снимки от събитието