European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Научна сесия по проект ДИГД в рамките на CIEES 2021
Конференции и семинари

Научна сесия за представяне на научните резултати, постигнати по проект ДИГД се организира в рамките на международна научна конференция "International Scientific Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems – CIEES 2021", която ще се проведе на 25-27 ноември 2021.

Организатори на сесията са:

Проф. д.ик.н. Валентин Кисимов
Проф. д-р Камелия Стефанова

Project BG 05 M 2 OP 001-1.002-0002 “Digital transformation of economy within Big Data Environment”

Информация за сесията ще намерите тук.