European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Среща със старт-ъп компанията Атоп ООД
Новини

На 29 април 2022г. екипът на проект ДИГД участва в среща със старт-ъп компанията Атоп ООД, представлявана от Емил Цветанов, управляващ съдружник и Спасимир Цветанов - мениджър на комуникациите в Google и FacebookГ-н Емил Цветанов представи Атоп ООД, която е сред най-бързо развиващите се български компании в областта на онлайн търговията. Проф. д-р Валентин Кисимов разясни целите на проект ДИГД, разработваните услуги и изгражданата инфраструктура. Дискутирани бяха конкретни възможности за използване на консултантските услуги и инфраструктурата, предлагани от Центъра за компетентност.