European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Прессъобщение - организиране на работна среща по проект ДИГД
Новини

На 14 февруари от 08:45 ч. в Малката конферентна зала ще се състои работна среща във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0002 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. На срещата ще присъстват  експерти от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC), експерти от Представителството на Европейската комисия в България, експерт от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, експерти от УО на ОП НОИР и представители на бенефициентите по проекта – УНСС.

Срещата ще бъде открита от ректора на УНСС проф. д-р  Димитър Димитров.

Прессъобщение на интернет страницата на УНСС.