European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Проведена работна среща по проекта
Новини

Среща по проект „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“ между УНСС, Съвместния изследователски център към Европейската комисия и ИА ОП НОИР


На 14 февруари в Малката конферентна зала на Университета за национално и световно стопанство се проведе работна среща  във връзка с изпълнението на проект BG05M2OP001-1.002-0002-С 03 „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“. В нея участваха експерти от Съвместния изследователски център към Европейската комисия (JRC), от Представителството на Европейската комисия в България, от ГД „Регионална и селищна политика“ в Европейската комисия, от УО на ОП НОИР, както и представители на бенефициента по проекта – УНСС.

Съобщение на интернет страницата на УНСС.