European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

УНСС представи научни продукти по проект ДИГД в БТПП
Новини

УНСС представи научни продукти на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни” на кръгла маса в БТПП на 18 ноември 2019. 

Презентация от проф. д.ик.н. Валентин Кисимов на тема: „Представяне на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”. В нея той поясни какви са целите и задачите на този Център, създаден по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Презентация на проф. д-р Камелия Стефанова за научни продукти от научноизследователската дейност на Центъра за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни”

Повече информация за събитието ще намерите тук.