European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Представяне на проект ДИГД на ПЕТО ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО Русе
Новини

Проект ДИГД бе представен на петото ИНОВАТИВНО МЛАДЕЖКО ЕКСПО  в рамките на 23-тите Пролетни празници на науката в Русенския университет на 9 юни 2021г.