European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Тематична среща с представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България
Новини

На 26 май 2021г. бе проведена среща между УНСС и представители на Биотехнологичен и Здравен Клъстер България (Health & Life Sciences Cluster Bulgaria), на която се обсъдиха възможности за сътрудничество и работа по съвместни проекти. 

Беше представена инфраструктурата, изграждана по проект ДИГД и бяха дискутирани възможностите за използване на различните компоненти и инфраструктурата като цяло. 

В резултат на срещата бе подписан меморандум за сътрудничество


Димитър Димитров, представител на УС на Биотехнологичен и Здравен Клъстър, проф. д-р Камелия Стефанова, ръководител на катедра „Информационни технологии и комуникации“, проф. д-р Димитър Димитров, ректор на УНСС и Кристина Ескенази, представител на УС на Клъстер Изкуствен Интелект (отляво надясно)