European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Дискусия в Клуб "Изкуствен интелект" за възможностите за използване на ДИГД инфраструктурата
Новини

На 8 юни 2021 представители от екипа на проект ДИГД участваха в дискусия, организирана от Клуб "Изкуствен интелект", на която бяха обсъдени възможностите за сътрудничество и използване на инфраструктурата, изграждана по проекта с представители на Клъстер Изкуствен Интелект България и “Биотехнологичен и здравен клъстер”, БАН и СУ.

Повече информация за събитието може да намерите тук.