European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

ЦК ДИГД представен на среща с бизнеса в Форум HPC/HPDA/AI услуги за бизнеса в България
Новини

ЦК ДИГД бе представен на среща с бизнеса на 24 ноември 2022г.