European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Изследователи от проект ДИГД участваха в международна конференция, Варна 2020
Конференции и семинари

Изследователи от проект ДИГД представиха резултати от научноизследователската си работа на международна научна конференция, "Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха"11 - 12 май 2020 г.