European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Научен семинар по проект ДИГД на 4-та Международна конференция по изкуствен интелект и електронно лидерство, 27.10.2022г., Пловдив
Новини Конференции и семинари

В рамките на 4-та Международна конференция по изкуствен интелект и електронно лидерство, 27.10.2022г., Пловдив се проведе научен семинар по проекта ДИГД.

Програма за конференцията