European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Представяне на ЦК-ДИГД на тематично събитие "Business Intelligence and Data Analytics"
Новини

ЦК–ДИГД бе представен от проф. Валентин Кисимов на тематично събитие "Business Intelligence and Data Analytics", което се организира в рамките на проект DIFME: Digital Internationalisation and Financial Literacy Skills for Micro-Entrepreneurs", project number 600834-EPP 1-2018-1-MT-EPPKA2-KA, организирано от УНСС на 10 Май 2021.

Програма на събитието