European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Изследователи от проект ДИГД участваха в международна конференция, Варна 2019

Изследователи от проект ДИГД представиха резултати от научните си изследания на международна научна конференция International Conference "Information and Communication Technologies in Business and Education”, Varna, Bulgaria, 18 October 2019