European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Научен семинар по проект ДИГД в рамките на “UNITECH 2022” – Габрово
Новини Конференции и семинари

В рамките на международна научна конференция “UNITECH 2022”, Габрово на 18 ноември 2022 ще се проведе научен семинар по проект ДИГД.

Темата на научния семинар е "Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни - приложни проблеми и технологични решения"

Програма на семинара