European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Заявки за патент и полезен модел в рамките на проект ДИГД
Новини

В рамките на проект ДИГД са разработени и подадени заявки за патент и полезен модел  за  Система и метод за между и вътрешно корпоративно бизнес взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни

Изобретението е в областта на информационните технологии и е насочено към създаването на система и метод за между корпоративно и вътрешно корпоративно взаимодействие посредством социални технологии, опериращи с големи данни. Тази система и метод може да се използва както между корпорации – партньори в своя бизнес, така и между географско разделени части (отдели/поделения) на една корпорация или на холдингова организация с няколко съставни корпорации. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части се извършва посредством социални технологии с интегрирано използване на големи данни или процедури на взаимодействие, породени от опериране на големи данни. Взаимодействието между отделните корпорации или между нейни части е единствено с цел бизнес опериране и взаимно бизнес функциониране, т.е. за подпомагане изпълнението на бизнес задачите на съответните корпорации.