European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

HPC/HPDA/AI и Big Data технологиите в подкрепа на бизнеса
Новини

На 30 май 2022г. в УНСС се проведе среща на екипа по проект ДИГД с представители на бизнеса. На срещата бе представен Центърът за компетентност, постигнати научни и научно-приложни резултати по проекта и изградената инфраструктура. 

В дискусията, представителите на бизнеса поставиха свои проблеми и въпроси за приложение на анализа на големите данни и изкуствения интелект в различни техни дейности. Участниците в екипа на проекта отговориха на множество въпроси, свързани с организацията, анализа и  сигурността на данните, с използването на технологиите за големи данни в банкови и маркетингови процеси, с особеностите на управление на био земеделие, обхвата на данни и анализ на процеси за добив на инертни материали и мн. други. Всички участници изразиха своето желание за бъдещо сътрудничество и партньорство в изследователски задачи, както и необходимостта от организирането на следващи срещи.  

Повече информация можете да намерите тук