European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Среща с представители на Българска стопанска камара
Новини

На 29 април 2022г. екипът по проект ДИГД проведе работна среща с представители на Българска стопанска камара (БСК).  В среща участваха г-жа Мария Минчева – заместник-председател на БСК, г-жа Ваня Кирова – главен директор „Информационни и комуникационни технологии“, г-жа Силвия Тодорова – директор на Център „Предприемачество“ и г-жа Кристина Каспарян – съветник „Малки и средни предприятия“. Презентацията на проф. В. Кисимов предизвика интерес и множество конкретни въпроси относно приложението на Големите данни и HPC/HPDA/AI в компаниите – членове на БСК. Дискутирани бяха и конкретни възможности за използване на консултантските услуги и инфраструктура, разработвани в рамките на проект ДИГД, от страна на компаниите – членове на БСК.