European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Представяне на резултатите от проекта ДИГД на Webinar - Smart Energy Services, 19 април 2021
Новини

Постигнатите резултати от проeкта ДИГД бяха представени от проф. Валентин Кисимов на Webinar - Smart Energy Services, 19 април 2021 с представители на научната общност в България и чужбина.

Презентация на ЦК-ДИГД