European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

Представяне на ЦК–ДИГД в EuroCC-България
Новини

На 23 април се проведе онлайн семинар на Центъра за Компетентност – EuroCC-България, в който участваха представители на EuroCC-България и на други проекти, свързани с високопроизводителните пресмятания и обработката на големи данни. На семинара проф. Валентин Кисимов представи ЦК–ДИГД и постигнатите резултати по проекта ДИГД. 

Програма на семинара