European Union

Процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020

Проект BG05M2OP001-1.002-0002

„Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)“

Начало на проекта: 30.03.2018 / Край на проекта: 11.2023

ДИГД в Cyber Security Forum
Новини Конференции и семинари

Центърът за компетентност ”Дигитализация на икономиката в среда на големи данни” бе представен от проф. Кисимов в Cyber Security Forum на 17 ноември 2022г.